Cartman

12 tekstów – auto­rem jest Car­tman.

Szu­kając szczęścia nig­dy nie można go zna­leźć, jed­nak wys­tar­czy się na chwilę za­pom­nieć i oka­zuje się, że ono tyl­ko na to cze­kało, żeby móc się pojawić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 maja 2013, 22:29

Nieważne jak, nieważne gdzie, nie ważne za ile, ważne z kim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2013, 02:25

Zaw­sze idź przed siebie. Pat­rz jed­nak pod no­gi, bo może się oka­zać, że ktoś pot­rze­buje two­jej pomocy. 

myśl • 15 listopada 2011, 18:16

Świado­mość te­go jak mogło być i nieświado­mość te­go co zro­biłem, że tak się nie stało, jest strasznie dołująca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 marca 2011, 15:55

Gdy two­je życie jest mo­noton­ne, spróbuj wyjść po­za je­go szab­lon, a wszys­tko zno­wu na­bie­rze barw. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 marca 2011, 23:08

Człowieka o spe­cyficznym cha­rak­terze może po­lubić tyl­ko człowiek o również spe­cyficznym charakterze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lutego 2011, 01:10

Jeżeli twój przy­jaciel uważa się za złego przy­jaciela, to oz­nacza, że to ty jes­teś złym przy­jacielem, a nie on. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2011, 21:07

Tornado

Była kiedyś os­to­ja spokoju.
Nic nie mogło jej naruszyć.
Jed­nak przyszło tornado,
o nie spo­tyka­nej sile
i wyr­wało dziurę w opoce.
Wdarło się przez nią do środka,
siejąc spus­tosze­nie i chaos.
Trwa do tej pory.
Cza­sami słab­nie i wtedy
próbuję coś uprzątnąć.
Jed­nak gdy coś już zrobię
ono zno­wu na­biera siły.
Toczę z nim po­jedy­nek, w którym
jes­tem na z góry przeg­ra­nej pozycji,
bo jest to tor­na­do miłości. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 października 2010, 20:13

Tęsknota serca

Chciałem jej po­wie­dzieć co czuje,
ale ona już była z innym.
Skryłem się w cień.

To nie był jed­nak ten jedyny.
Zeb­rałem się w sobie
i po­wie­działem jej wszystko.

Oka­zało się, że jes­tem tyl­ko
świet­nym przyjacielem.
Zno­wu odszedłem.

Te­raz już nic nie mówie.
Chce o niej zapomnieć.

Gdy ro­zum ją widzi, mówi idź dalej,
ale ser­ce na to nie poz­wa­la
i ciągle go­ni wiatr,
ciągle tęskni do niej. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 września 2010, 18:34

Jeżeli ko­goś kochasz bez wza­jem­ności to od­puść so­bie, bo mar­nu­jesz czas nie tyl­ko swój, ale też dru­giej oso­by zadręczając was oboje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 sierpnia 2010, 21:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność